PU-relaterade sidor ligger nu istället i Ineras Confluence Personuppgiftstjänsten

Dokumenthistorik 

Datum

Version

Namn

Förändring

 

0.1Dokument upprättat

 

1.0Jimmy Fridh Publicerad version

 

1.1Jimmy Fridh Rättad termkod för term "Identitetsniva"

 

1.2Jimmy Fridh Förtydligande om att båda tillgängliga domänversioner påverkas

 

1.3Jimmy Fridh Information om övergångsperiod (avsnitt 2.1.3)


Innehåll

1. Datum

Release-datum:

Test/NTjP QA

 

Produktion

(Release driftsätts redan 2023-08-30 men övergång till SKV nya tjänst sker 2023-09-01.)

2. Förändringar

Denna version innehåller:

 • Anpassning till förändring i Skatteverkets Navet avseende styrkta uppgifter för Samordningsnummer. Fem attribut som tidigare kunnat finnas på personposter av typ Samordningsnummer kommer nu inte längre att vara tillgängliga (se Tabell 2 nedan). Ingen förändring av tjänstekontrakten görs dock i denna release och ingen förändring behövs hos kunder anslutna till Inera PU-tjänst. Anslutna kunder ska dock vara medvetna om att dessa attribut, som ibland tidigare funnits med på personposter, nu inte längre kommer att finnas med.

Följande tjänstekontrakt och REST-tjänster levererar personposter som svar, och blir därmed indirekt påverkade av förändringen:

 • GetPersonForProfile
 • GetPersonForProfileUnrestricted
 • SearchPersonsForProfile
 • SearchPersonsForProfileUnrestricted
 • SearchPersonsForProfileByOrder
 • SearchPersonsForProfileByOrderUnrestricted
 • SearchPersonsByFile (REST)

2.1.1. Bakgrund

Riksdagen beslutade i november 2022 om lagändringar som berörde Samordningsnummer, bland annat om redovisning av vilken typ av identitetskontroll som gjorts vid utfärdande eller förlängning av Samordningsnummer. Lagen ska fullt ut träda i kraft 1 september 2023.
Riksdagen: Stärkt system för samordningsnummer (Betänkande 2022/23:SkU4 Skatteutskottet) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Skatteverket redovisade 31 maj 2023 att Navet skulle införa förändringar den 1 september samma år för att anpassa sig till den nya lagen. Den 12 juni 2023 redovisade Skatteverket vissa detaljer om hur förändringen skulle se ut, och har därefter kompletterat med ytterligare detaljer. Förändringen påverkar de Termer hos Navet som redovisas i Tabell 1 nedan. Inera PU-tjänst läser in Termer från Navet och publicerar dem som attribut i personposter.
Skatteverket: Information om kommande förändringar gällande samordningsnummer | Skatteverket

FörändringGruppTermnamnTermkod
BorttagenNamnFornamn styrkt01212
BorttagenNamnMellamnamn styrkt01213
BorttagenNamnEfternamn styrkt01214
BorttagenOrtUtlandetFodelseortUtland styrkt01293
BorttagenMedborgarskapMedborgarskapslandKod styrkt03201
TillagdPersonidIdentitetsniva01311
TillagdPersonidIdentitetsnivadatum01312

Tabell 1: Termer i Skatteverkets Navet som påverkas av förändringen, vilket i sin tur behöver hanteras av Inera PU-tjänst.

Skatteverket ger i och med dessa förändringar sina anslutna kunder, inklusive Inera PU-tjänst, följande två valmöjligheter:

 1. Att ligga kvar på nuvarande version av Navet-anslutning (FFOA v3) och då inte kunna göra slagningar mot Samordningsnummer alls.
 2. Att gå över till en ny version av Navet-anslutning (FFOA v4) där fem tidigare attribut tagits bort och två nya tillkommit.

För Inera PU-tjänst, och våra kunder, är det inte ett alternativ att förlora möjligheten att slå på Samordningsnummer och vi kommer därför istället att gå över till den nya versionen av Navet-anslutning. Vi kommer dock att behöva göra övergången i två steg, vilka redovisas i följande avsnitt.

2.1.2. Förändringar som införs i Release 4.9.2

Den åtgärd som införs i Inera PU-tjänst nu i Release 4.9.2, innebär för er som ansluten kund till Inera Personuppgiftstjänst att ni på personposter av typ Samordningsnummer inte längre kommer att kunna få de specifika attribut som tagits bort ur Navet. Hos Navet är det fem Termer som tagits bort (se Tabell 1 ovan), och dessa motsvaras av fem attribut i Inera PU-tjänst fördelat på tre olika klasser (se Tabell 2 nedan). Notera att en och samma klass "NamePartType" i Inera PU-tjänst har använts för både förnamn, mellannamn och efternamn.

FörändringPåverkad KlassPåverkat attribut på KlassPåverkat attribut, sett utifrån ett PersonRecord
Attributet levereras ej

Domänversion 3:
urn:riv:strategicresourcemanagement:persons:person:3:CitizenshipCountryCodeType

Domänversion 4:
urn:riv:strategicresourcemanagement:persons:person:4:CitizenshipCountryCodeType

attestedcitizenship.citizenshipCountryCode.attested
Attributet levereras ej

Domänversion 3:
urn:riv:strategicresourcemanagement:persons:person:3:NamePartType

Domänversion 4:

urn:riv:strategicresourcemanagement:persons:person:4:NamePartType
attestedname.givenName.attested
name.middleName.attested
name.surName.attested
Attributet levereras ej

Domänversion 3:
urn:riv:strategicresourcemanagement:persons:person:3:PlaceOfBirthAbroadType

Domänversion 4:

urn:riv:strategicresourcemanagement:persons:person:4:PlaceOfBirthAbroadType
attestedbirth.birthAbroad.attested

Tabell 2: Förändrad leverans av attribut i Inera Personuppgiftstjänst i och med Release 4.9.2

Inget av dessa fem attribut var obligatoriska uppgifter (deras kardinalitet var 0..1) vilket gör att ingen teknisk förändring måste göras hos er som använder Inera PU-tjänst för att hantera denna förändring. Däremot behöver ni i er verksamhet bedöma om ni använt er av informationen i dessa attribut, och hur ni påverkas nu när den informationen inte längre levereras från Navet och därmed inte heller via Inera PU-tjänst.

2.1.3. Övergångsperiod

Eftersom Skatteverket inte erbjuder aviseringar, dvs automatiska uppdateringar, av Samordningsnummer så finns dessa generellt inte uppdaterade i Inera PU-tjänst. Vid varje slagning mot Inera PU-tjänst på specifika Samordningsnummer så kommer en direktslagning att ske mot Navet, såvida inte samma Samordningsnummer hämtats av Inera de senaste 24 timmarna. Hämtade personposter av typ Samordningsnummer finns sedan kvar i Inera PU-tjänst, och kan ge träff i kriteriesökningar.

Även efter Release 4.9.2 kommer det därför att i Inera PU-tjänst finnas personposter av typ Samordningsnummer som har kvar de gamla attributen. Dessa kommer att kunna levereras av Inera PU-tjänst som svar på sökfrågor som ger träff på dessa personposter. Däremot kommer direktslagningar alltid att leverera personposter med aktuell data från Navet, så länge som 24 timmar har passerat sedan senaste hämtningen av aktuell personpost.

2.1.4. Återstående förändringar som införs i en framtida release

Kunder anslutna till Inera PU-tjänst kommer inte vid Release 4.9.2 att få tillgång till de två nya attribut som införs av Skatteverket. Dessa kommer att införas vid en framtida major-release, det vill säga en release som kräver nyanslutning och omtestning av er som anslutande kund. Major-releasen kommer att krävas eftersom förändringarna är så pass stora att schemat för tjänstekontrakten måste förändras på sådant sätt att det per definition blir en major-release. Vid denna release kommer även de fem attribut som då redan har slutat levereras även att tas bort ur tjänstekontrakten och tillhörande schemafiler. • No labels