Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dokumenthistorik

VersionDatumAktörFörändring

0.1

 

Utkast
0.2

 

Omstrukturering
0.3

 

Fortsatt arbete med att beskriva utifrån anslutna e-tjänsters informationsbehov
0.9

 

Uppdaterad. Klar för granskning
0.91

 

Uppdaterad efter granskning. Förtydligande. Korrigering av termer.
0.92

 

Flera dokument i dokumentlistan.
0.93

 

Rensat information som skall ligga på andra sidor.


Innehåll1. IdP 2.0 Release Notes 

MiljöPreliminärt Installationsdatum
TEST

 

QA


Prod

 

2. Förändringar i korthet

 • Förberedning för anslutning mot nya Autentiseringstjänsten för att tillhandahålla autentisering med SITHS eID-klienter på Windows/iOS/Android.
 • Förberedning för anslutning mot nya Underskriftstjänsten för att tillhandahålla autentiserings för underskrift i SITHS eID-klienter via Autentiseringstjänsten.
 • Nya användarattribut tillgängliga för tjänster att begära.
 • Användargränssnittet har ändrat färgsättning och har nu bättre följsamhet mot Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG).
 • Stöd för förbättrad hantering av nyckelmaterial för att uppfylla eIDAS-kraven för utfärdande av mobila certifikat med LoA 3.
 • Förhindrar dubbla anrop i inloggningsflödet (t.ex. vid dubbelklick) som kunde leda till misslyckade inloggningar.

3. Bakgrund

För bakgrund till denna release, se Autentisering via SITHS eID.

4. Påverkan på existerande funktionalitet

Användargränssnitten har bytt färgsättning och utseende enligt Gränssnittsförändringar nedan. I övrigt förändras inte existerande anslutningars funktionalitet eller användarupplevelse. Inloggning med Net iD Enterprise via mTLS fortsätter att fungera som vanligt.

5. Nya användarattribut

 • Det finns numera möjlighet att hämta fler användarattribut från användarens certifikat (istället för att hämta dem från HSA).
 • Apoteksid har lagts till som ett nytt sambi-attribut.
 • Det är nu möjligt för anslutande tjänster att begära användarens samtliga uppdrag från Katalogtjänst HSA.
 • Det finns nu möjlighet för anslutande tjänster att begära användarens samtliga HSA-ID:n.

Följande nya attribut finns tillgängliga för anslutande tjänster att begära:

NamnOIDCSAML FriendlySAML NameBeskrivning
CredentialGivenNamecredentialGivenNamecredentialGivenNameurn:credential:givenNameFörnamn från användarens certifikat

CredentialSurname

credentialSurnamecredentialSurnameurn:credential:surnameEfternamn från användarens certifikat
CredentialPersonalIdentityNumbercredentialPersonalIdentityNumbercredentialPersonalIdentityNumberurn:credential:personalIdentityNumberPersonidentifierare (personnummer eller HSA-id) från användarens certifikat
CredentialDisplayNamecredentialDisplayNamecredentialDisplayNameurn:credential:displayNameFörnamn och efternamn från användarens certifikat
CredentialOrganizationNamecredentialOrganizationNamecredentialOrganizationNameurn:credential:organizationNameOrganisationsnamn från användarens certifikat

CredentialCertificatePolicies

credentialCertificatePoliciescredentialCertificatePoliciesurn:credential:certificatePoliciesCertifikats policies från användarens certifikat

PharmacyIdentifier

pharmacyIdentifierpharmacyIdentifierhttp://sambi.se/attributes/1/pharmacyIdentifierApoteksid från HSA 
AllCommissionsallCommissionsallCommissionsurn:allCommissionsAnvändarens samtliga uppdrag från HSA
AllEmployeeHsaIdsallEmployeeHsaIdsallEmployeeHsaIdsurn:allEmployeeHsaIdsAnvändarens samtliga HSA ID:n

För att få tillgång till de nya attributen, skicka in en ny uppdaterad förstudie där ni begär önskade attribut och anger vilken/vilka miljöer som skall uppdateras.

För exempel på hur de nya attributen ser ut i biljetter/tokens, se den uppdaterade attributlistan.

6. Användargränssnitt

6.1.1. Generella förändringar

Gränssnittet har ändrat färgsättning till vit-grön och formatet justerats, för att vara mer i linje med Ineras riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (bland annat WCAG 2.1).

6.1.2. Medarbetaruppdragsval - förändrad användardialog

Uppdragsvalssidan har ändrat utseende enligt de generella förändringarna.


7. Dokumentation

Följande dokumentation är uppdaterad:

Följande sida ger en överblick över kommande funktionalitet gällande Autentisering och Underskrift

8. Lokal IdP

Lokal IdP kommer att tillgängliggöras för nerladdning, för aktuella regioner. • No labels