Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Instruktion för att kunna utnyttja funktioner i
Säkerhetstjänsterna

Denna instruktion beskriver vilka tekniska förutsättningar som gäller för att komma åt
Säkerhetstjänsterna och hur man i HSA sätter upp behörigheten som behövs för att kunna
utnyttja funktioner i Säkerhetstjänsterna. Instruktionen visar hur olika administratörer får
tillgång till de användargränssnitt som Säkerhetstjänsterna tillhandahåller.
Denna instruktion täcker följande roller:

  • Loggadminstratör
  • Spärradministratör


I dokumentet refereras dessa roller som ”Administratören” när informationen gäller alla roller.


VersionFörfattareKommentar

1.0

Tomas Fransson

Slutversion

1.1

Tomas Fransson

Uppdaterat länkar till 2.1-versionen av SÄK i kap 3

1.2

Tomas Fransson

Referens till Portöppnningsdokumentet för att bättre förklara förutsättningarna för 2.1

1.3

Tomas Fransson

Döpt om dokumentet, ny huvudrubrik

1.4

Tomas Fransson

Korrigerat URL till Sjunet

1.5

Tomas Fransson

Uppdaterat referens till Portförändringsdokumentet

1.6

Tomas Fransson

Uppdaterat referens till Webadmin-GUI efter produktionssättning av 2.6.1

1.7

Henrika Littorin

Uppdaterat information om HSA

1.8

Tomas Fransson

Revidering efter Henrikas kommentarer

1.9 Tomas FranssonÖverfört till Confluence
1.10Tomas FranssonKompletterat med information om behörighet för samtyckesadministration
1.11Tomas FranssonÄndrat information i samband med att Spärrtjänsten blev en fristående tjänst.

1.   Inledning

Administratören behöver tillgång till Säkerhetstjänsternas användargränssnitt.

För att administratören ska kunna arbeta behöver organisationen vara ansluten till Säkerhetstjänsterna.

Som administratör behöver man ha

  • giltigt SITHS-kort och tillhörande inloggningskoder
  • åtkomst till Säkerhetstjänsternas administratörsverktyg
  • registrerade behörighetsegenskaper i HSA

Denna instruktion ger information om hur organisationen skapar förutsättningar för att kunna agera som administratör i Säkerhetstjänsterna.

2.    SITHS-kort

Saknar administratören giltigt SITHS-kort alternativt att man inte har sina koder kontaktar man den egna enheten för utgivningen av SITHS-kort.

Mer om SITHS-kort finns att läsa på Ineras webbplats: www.inera.se.

3.    Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsterna

3.1.        Brandväggsöppningar

I Guiden för Säkerhetstjänster  beskrivs IP-adresser  som gäller för att få åtkomst till Säkerhetstjänsterna, i produktion och test.

I Guide till Ineras Spärrlösning återfinner du motsvarande information för Spärr.

Alla dokument som beskriver Säkerhetstjänster finns på www.inera.se.

3.2.       Länk till Säkerhetstjänsternas gränssnitt

Säkerhetstjänsters admininistrationsgränssnitt finns uppdelat i en del som handlar om Samtycke och Logg och en del som handlar om Spärr. Därför finns det två guider där man hittar rätt adress till respektive funktion.

Se kapitlet som handlar om Produktion, autentisering och administration eller sök efter Administrationsgränssnitt i Guiden till Säkerhetstjänster samt kapitlet Adresser för olika miljöer i Guide till Inera Ineras Spärrlösning.

OBS det finns olika adresser för Sjunet och Internet. Bägge kräver SITHS-kort och tillhörande programvara.

4.    Behörighetsgrundande egenskaper i HSA

Varje person som ska vara administratör måste finnas upplagd i HSA. Personen måste också ha verksamhetschefens uppdrag att få åtkomst till patientinformation i ändamålet Administration samt att vara spärr- och/eller loggadministratör.

Administration i HSA görs av lokala HSA-administratörer i den egna organisationen, antingen via det nationella administrationsgränssnittet HSA Admin eller via ett administrationsgränssnitt mot den lokala HSA-katalogen. Kontakta din lokala HSA-förvaltning för att få veta vad som gäller hos er.

4.1.        Medarbetaruppdrag med rättigheter för spärr- och loggadministration, även samtyckesadministration

Medarbetaruppdrag är den tekniska beskrivningen av verksamhetschefens individuella behörighetstilldelning i enlighet med Patientdatalagen. Verksamhetschefen för en vårdenhet beslutar att en medarbetare för att kunna utföra sitt arbete behöver åtkomst till patientdata och i vilket ändamål. För att få åtkomst till Spärr- och loggfunktionen krävs att administratören har verksamhetschefens tillåtelse/uppdrag att läsa patientdata i ändamålet Administration, d.v.s. spärr- och loggadministratören är av kopplad till ett medarbetaruppdrag med ändamålet Administration.

Medarbetaruppdraget som har detta ändamål ger möjligheten att ta del av registrerade samtycken hos vårdgivaren. För att ändra samtycken krävs att man har ett medarbetaruppdrag med ändamål Vård och behandling.

För mer information om hur detta hanteras i HSA, se Handbok för HSA-administratörer på www.inera.se alternativt den egna organisationens handbok för det lokala administrationsgränssnittet.

Notera att medarbetaruppdraget ska registreras på vårdenhetsnivå. Verksamhetschefen för den vårdenheten inom vårdgivaren vidtalas och står för uppdragsgivandet till de spärr- och loggadministratörer som kommer att arbeta för hela vårdgivaren. Eftersom spärrar och loggdata betraktas som patientdata måste verksamhetschefen för de medarbetare som arbetar som administratörer följa upp deras arbete. Detta möjliggöras genom den loggning som sker i administrationsgränssnittet.

4.2.       Individuell egenskap för it-tjänster

Utöver medarbetaruppdraget med ändamålet Administration krävs även att ett värde läggs in i attributet ”Individuell egenskap för it-tjänster”.  Följande värden ska användas:

Roll

Värde

Loggadministratör

BIF;Loggadministratör

Spärradministratör

BIF;Spärradministratör


För mer information om hur detta hanteras i HSA, se Handbok för HSA-administratörer på www.inera.se alternativt den egna organisationens handbok för det lokala administrationsgränssnittet.
  • No labels