Innehåll


1. Kopiera spärrar mellan vårdgivarens enheter

I den här funktionen finns möjlighet att kopiera inre spärrar till en annan vårdenhet vid omorganisation. Man kan kopiera spärrar per vårdenhet eller per patient. Endast aktiva spärrar kan kopieras vilket betyder att makulerade och permanent hävda spärrar kan inte kopieras. Om en spärr med tillfälliga hävningar kopieras så kommer även de tillfälliga hävningarna att kopieras.

Gör så här:

 1. Klicka på menyvalet Kopiera inre spärrar för att få fram funktionen.


 2. För att visa spärrar som kan kopieras, måste Från vårdenhet samt Till vårdenhet anges. Vill man filtrera ut en viss patients spärrar på Från-vårdenheten anger man även patientens personidentitet.
  1. Patient – Patient vars spärrar som ska kopieras ifall man bara är intresserad av en patients spärrar. Personnummer eller samordningsnummer.
  2. Från vårdenhet – Den vårdenhet som spärrar ska kopieras från. Bocka i kryssrutan Visa även aktiva vårdenheter så kommer även aktiva vårdenheter att visas i listan.
  3. Till vårdenhet – Den vårdenhet som spärrar ska kopieras till. Här presenteras enbart aktiva vårdenheter

 3. Klicka på knappen Visa spärrar. De spärrar som kan kopieras visas i tabellen.

 4. Markera de spärrar som ska kopieras till vänster i tabellen (klicka i kryssrutan i rubrikraden för att Markera alla). Klicka sedan på knappen Kopiera spärr. Vyn Kopiera spärrar – Bekräfta kopiering visas.
 5. Klicka på knappen Kopiera för att utföra kopieringen eller klicka på knappen Tillbaka för att avbryta.
 6. Bocka i kryssrutan Visa även kopierade spärrar för att se vilka spärrar som redan har kopierats. Dessa spärrar kan inte kopieras till samma vårdenhet en gång till.

2. Kopiera spärrar till en ny huvudidentitet

Här är det möjligt att kopiera spärrar som tillhör en patient där spärrarna är registrerade på en kopplad reservidentitet. Samtliga aktiva spärrar kopieras till patientens huvudidentitet. Det är vid kopieringen valbart att makulera spärrarna från reservidentiteten efter det att spärrarna har kopierats till huvudidentiteten. Efter makulering visas status ”makulerad” när en ny sökning sker på reservidentiteten.

Genom att söka på en patients huvudidentitet kan man hitta alla spärrar som tillhör en patient, även de som är registrerade på en annan identitet, t.ex. reservidentitet eller annan personidentitet.

Det går bara att söka på patientens huvudidentitet. Skulle en sökning ske på en kopplad identitet så visas ett meddelande som visar vilken huvudidentitet patienten har och även alla dess kopplade identiteter. Ny sökning ska då göras på huvudidentitet.


Gör så här:

 1. Klicka på menyvalet Kopiera till huvudidentitet.
 2. För att visa spärrar som kan kopieras måste Patient anges.
  1. Patient – Patient vars spärrar med kopplade identiteter ska kopieras. Personnummer, samordningsnummer eller reservnummer.

 3. Klicka på knappen Visa spärrar. De spärrar som kan kopieras visas i tabellen som bilden nedan visar.

 4. Välj att kopiera alla spärrar eller kopiera och makulera alla spärrar. Klicka på knappen Kopiera alla spärrar eller Kopiera och makulera alla spärrar. 


 5. Klicka på knappen Kopiera för att utföra kopieringen eller klicka på knappen Tillbaka för att avbryta.

 6. Sök på samma patient igen och klicka i kryssrutan Visa även kopierade spärrar för att se spärrar som redan är kopierade. Dessa spärrar kan inte kopieras igen utan är grå markerade. 

 • No labels