PU-relaterade sidor ligger nu istället i Ineras Confluence Personuppgiftstjänsten


Dokumenthistorik 

Datum

Version

Namn

Förändring

  

0.1Dokument upprättat

 

1.0Innehåll fastställt


Innehåll
1. Personuppgiftstjänsten 4.6 Release Notes

Release-datum:

Test/NTjP

  

Produktion

 

2. Förändringar

2.1. Webbgränssnitt

2.1.1. Möjlighet att logga in med nya autentiseringsmetoder

De nya SITHS eID-metoderna från Inera's IAM-projekt aktiveras från och med datumet för denna release.

  1. SITHS eID på annan enhet syftar i huvudsak på möjligheten att ha en SITHS eID-app på sin mobiltelefon likt mobilt BankID.

  2. SITHS eID på denna enhet syftar i huvudsak på möjligheten att ladda ner en SITHS eID-app till sin dator. 

  3. Net ID på denna enhet med SITHS e-legitimation är det gamla inloggningssättet. Välj detta alternativ ifall du ännu inte fått någon information om SITHS eID från din arbetsgivare.

Läs mer om de nya inloggningsmetoderna på sidorna för Autentisering via SITHS eID.

2.1.2. Ökade krav på tillitsnivå vid inloggning i webbgränssnitt

Från och med denna version krävs att man loggar in i tjänsten med ett SITHS-kort som är utgivet med Tillitsnivå 3 (LoA 3 - LevelOfAssurance 3).

Äldre, ej uppdaterade SITHS-kort samt traditionella reservkort LoA2 kommer i och med detta ej att kunna logga in i Personuppgiftstjänstens webbgränssnitt. Mer information om vilka korttyper, eller rättare sagt certifikatstyper, som ger vilken LoA-nivå finns på IdP:ns sida Tillitsnivå (LoA) 

2.1.3.   IE11 stöds inte längre

Webbläsaren Internet Explorer 11 tillåts inte längre för användning av Personuppgiftstjänstens webbgränssnitt.


2.2. Webbservice

2.2.1. Möjlighet att söka fram personposter genom att ladda upp en fil med identiteter

I de fall man har ett större antal personposter som man vill hämta från Personuppgiftstjänsten kan man från denna version skriva dessa till en CSV-fil och sedan ladda upp denna fil till Personuppgiftstjänsten via en ny REST-tjänst SearchPersonsByFile. När denna är uppladdad returneras ett order-id som man kan använda i samma flöde som för de vanliga SearchPersonsForProfileByOrder-kontraktet där man sedan anropar GetFilesForOrderId för att få länkar till de resulterande filerna. Se avsnittet Söka personuppgifter via fil dokumentet Filhantering för mer detaljerad information.

2.2.2. Utökning av möjligheter i frågespråket SimpleQL som används i Search-kontrakten

2.2.2.1. Tillägg av operatorn NOT IN

Sedan tidigare har man kunnat ange att värdet på noden ska finnas i en specificerad värdemängd med operatorn IN. Från och med denna version finns även möjlighet att ange att värdet på noden inte ska finnas i en specificerad värdemängd med operatorn NOT IN. Se dokumentation kring detta i dokumentet SimpleQL.

2.2.2.2. Möjlighet att dela upp resultatet från SearchPersonsForProfileByOrder i flera filer

Från och med denna version kan man i sin SimpleQL-fråga ange hur många resulterande personposter man max vill ha i ett svar från SearchPersons-kontrakten. Ifall antalet resulterande personposter överstiger denna siffra kommer flera filer att genereras och skickas ut som svar i GetFilesForOrderId. Om denna parameter inte anges kommer endast en fil att levereras precis som i tidigare versioner. Se dokumentation kring den nya parametern maxresultsperfile i dokumentet SimpleQL.

2.2.2.3. Möjlighet att detektera ifall personpost har blivit kopplad med en reservidentitet

I tidigare versioner så skedde ingen uppdatering av personpostens version ifall en manuell länkning skedde till en reservidentitet. Detta är nu ändrat vilket innebär att om man i sin SimpleQL-fråga frågar efter personposter som har förändrats sedan ett visst datum så finns möjlighet att detektera även dessa länkningar.

2.2.2.4. Möjlighet att detektera ifall personpost har flyttat ut ur min region

I tidigare versioner har det varit problem att detektera ifall en person har flyttat ut ur min region då tjänsten inte har haft någon information om när en historisk post från Skatteverket slutar gälla. Någon sådan information levererar inte Skatteverket. Från och med denna version försöker Personuppgiftstjänsten att detektera förändringar i historiska poster och skriva både ett startdatum och ett slutdatum för dessa. Det görs endast från och med det datum som version 4.6 av tjänsten levereras så endast personposter som får förändringar i sin historik från Skatteverket efter detta datum kommer att ha dessa fält att söka på. När en personpost har ett slutdatum på en historikpost finns möjligheten att ställa SimpleQL-frågan "ge mig alla personposter som har en historisk post i mitt län och där den historiska posten har ett slutdatum senare än sist jag frågade men som också har en nuvarande länskod som skiljer sig från mitt läns". Se dokumentation kring detta i dokumentet SimpleQL samt Exempel på sökfrågor för uppdatering av lokal cache.

2.3.  Övriga förändringar

2.3.1.  Anpassningar till Skatteverkets förändringar gällande information kring Samordningsnummer

Tjänsten har anpassats för att kunna ta emot och lagra den förändrade informationsmängden från Skatteverket kring Samordningsnummer. Tjänsten har även anpassats för att kunna länka ihop samordningsnummer med andra identiteter när denna information numera inte kommer i fältet HanvisningsPersonNr utan i den nya listtypen Hanvisningar

Däremot har tjänsten inte anpassats för att kunna leverera den nya informationen i tjänstekontrakt eller webbgränssnitt. Detta kommer att kräva nya major-versioner av tjänstekontrakten. Inera hoppas kunna leverera denna information i nya kontraktsversioner i en kommande version av Personuppgiftstjänsten under 2022.

Läs mer om förändringarna hos Skatteverket på Navets nyhetssida.

2.3.2. Aktualitet för Samordningsnummer

Aktualiteten för Samordningsnummer har förbättrats. I tidigare versioner hämtades ett Samordningsnummer om från Skatteverket om det var längre än sju dagar sedan posten hämtades sist. Från och med denna version hämtas den om ifall den är äldre än 24 timmar.

3. Dokumentation

Se menyutgång dokumentation

3.1. Användarhandbok

Se Användarhandbok Personuppgiftstjänsten

3.2. Tjänstekontrakt

Inga förändringar

3.3. Systemdokumentation

3.3.1. Guide till Personuppgiftstjänsten

Se Guide till Personuppgiftstjänsten

4. Installation av Personuppgiftstjänsten

4.1. Installation och Administration

Hanteras av driftleverantör

4.2. Uppgradering från tidigare release

Hanteras av driftleverantör  • No labels