Dokumenthistorik

DatumVersionNamnFörändring

 

1.0Unknown User (annika.werner)Dokumenterat svarskoder i och med omskrivning av samtyckestjänsten
Innehåll

Gemensamt för alla kontrakt


Systemloggar

När något går fel i anropet info-loggas följande meddelande: Consent service exception: felmeddelande.

Den fetstilade texten byts ut mot de felmeddelande som genererades när anropet gjordes.

Resultatobjekt i WS-svar

Vid normalt systemflöde returneras resultatkoder som indikerar om förfrågan gick bra eller om det fanns saker att anmärka på.

De resultatkoder som finns definierade/används vid fel är som följer:

INFO - En delmängd av de efterfrågade artefakterna har valideringsfel vilka måste åtgärdas för att få ett komplett svar från begärd tjänst.

VALIDATIONERROR - En eller flera av de angivna artefakterna har valideringsfel och måste åtgärdas för att utföra begärd tjänst.

INVALIDSTATE - Den efterfrågade handlingen är redan utförd

NOTFOUND - Angiven artefakt finns inte lagrad i databasen. Begärd tjänst utfördes inte.

ALREADYEXISTS - Angiven artefakt finns redan lagrad i databasen. Begärd tjänst utfördes inte.

ACCESSDENIED - Behörighet saknas för att utföra begärd handling

Ett beskrivande felmeddelande skickas även med om frågan inte gick igenom.


<ns2:result>
	<ns2:resultCode>INFO</ns2:resultCode>
	<ns2:resultText>Beskrivande felmeddelande</ns2:resultText>
</ns2:result>

<ns2:result>
	<ns2:resultCode>VALIDATIONERROR</ns2:resultCode>
	<ns2:resultText>Beskrivande felmeddelande</ns2:resultText>
</ns2:result>

<ns2:result>
  <resultCode>NOTFOUND</resultCode>
  <resultText>Beskrivande felmeddelande</resultText>
</ns2:result>

<ns2:result>
  <resultCode>ALREADYEXISTS</resultCode>
  <resultText>Beskrivande felmeddelande</resultText>
</ns2:result>

<ns2:result>
  <resultCode>INVALIDSTATE</resultCode>
  <resultText>Beskrivande felmeddelande</resultText>
</ns2:result>


Samtyckestjänsten

OBS!
Understruken text visar namn på felaktigt element i anropet
element(1,2,3.....) ersätts med värdet från det understrukna felaktiga elementet i anropet

KontraktFelorsakFelmeddelandeFelkod (resultCode)
RegisterExtendedConsentassertionId är odefinierad, tom eller ogiltigValideringsfel: är inte ett giltigt UUID för element

VALIDATION_ERROR

Någon av följande fält är odefinerade, tom eller ogiltig:

 • assertionType
 • scopeType
Valideringsfel: ogiltig element
 • patientId är odefinierad
 • extension i patientId är odefinierad eller tom
 • root i patientId är odefinierad eller tom
 • careProviderId är odefinierad eller tom
 • careUnit är odefinierad eller tom
 • root i representedBy är odefinierad eller tom(om representedBy är definierad)
 • extension i representedBy i patientId är odefinierad eller tom (om representedBy är definierad)
 • registrationAction är odefinierad
 • requestDate i registrationAction i registrationAction är odefinerad eller tom
 • requestedBy i registrationAction registrationAction är odefinerad
 • registrationDate i registrationAction i registrationAction är odefinerad eller tom
 • registerBy i registrationAction i registrationAction är odefinerad
 • employeeId i registrationAction.requestedBy är odefinerad eller tom 
 • employeeId i registrationAction.registeredBy är odefinerad eller tom
Valideringsfel: element är obligatoriskt.
 • root i patientId är ogiltig
 • root i representedBy är ogiltig (om representedBy är definierad)
Valideringsfel: Angiven typ för personidentitet element finns ej i systemet
 • extension i patientId är ogiltig för root
 • extension i representedBy är ogiltig för root (om representedBy är definierad)
Ogiltigt format på personidentitet för angiven typ element
 • Inkompatibla värden på root och extension för patientId
 • Inkompatibla värden på root och extension för representedBy (om representedBy är definierad)
Angiven OID element är inte giltig för identitet

Något av följande fält är ogiltigt:

 • careProviderId
 • careUnitId
 • employeeId (valideras om angiven)
 • employeeId i registrationAction.requestedBy 
 • employeeId i registrationAction.registerBy
 • assignmentId i registrationAction.requestedBy (om angivet)
 • assignmentId i registrationAction.registerBy (om angivet)

Valideringsfel: angivet id för element har ogiltigt format

Datumspannet startDate - endDate är ogiltigtValideringsfel: angivet datumspann är ogiltigt

Någon av följande fält har felaktig längd:

 • employeeId (valideras om angiven)
 • employeeId i registrationAction.requestedBy
 • employeeId i registrationAction.registerBy
 • assignmentId i registrationAction.requestedBy (om angivet)
 • assignmentId i registrationAction.registerBy (om angivet)
Valideringsfel: värdet för parameter element får inte överstiga hsaIdMaxLängd tecken

Något av följande fält har felaktig längd:

 • assignmentName i registrationAction.requestedBy (om angivet)
 • assignmentName i registrationAction.registerBy (om angivet)
Valideringsfel: värdet för parameter element får inte överstiga 256 tecken
reasonText har felaktig längd i registerAction (om angiven)Valideringsfel: värdet för parameter element får inte överstiga 1024 tecken
Angivet assertionId finns redan registreratSamtycke med assertionId element finns redan registrerad

ALREADYEXISTS

GetExtendedConsentsForPatient
 • patientId är odefinierad
 • extension i patientId är odefinierad eller tom
 • root i patientId är odefinierad eller tom
 • careProviderId är odefinierad
Valideringsfel: element är obligatoriskt.

VALIDATION_ERRORAngiven root i patientId är ogiltigValideringsfel: Angiven typ för personidentitet finns ej i systemet
Angiven extension i patientId är ogiltig för rootOgiltigt format på personidentitet för angiven typ element
Inkompatibla värden på root och extensionAngiven OID element är inte giltig för identitet
DeleteExtendedConsentAngivet assertionId är odefinierad, tom eller ogiltigValideringsfel: element är inte ett giltigt UUID för assertionId

VALIDATION_ERROR

 • deleteAction är odefinerad
 • deleteAction.requestDate är odefinerad, tom eller ogiltig
 • deleteAction.requestedBy är odefinerad
 • deleteAction.registerBy är odefinerad, tom eller ogiltig
 • deleteAction.registerBy är odefinerad
Valideringsfel: element är obligatoriskt

Något av följande fält är odefinierade eller tom:

 • employeeId i deleteAction.requestedBy
 • employeeId i deleteAction.registerBy
Valideringsfel: element är obligatoriskt

Någon av följande fält är ogiltiga:

 • employeeId i deleteAction.requestedBy
 • employeeId i deleteAction.registerBy
 • assignmentId i deleteAction.requestedBy (om angivet)
 • assignmentId i deleteAction.registerBy.assignmentId (om angivet)
Valideringsfel: angivet id för element har ogiltigt format

Någon av följande fält har felaktig längd:

 • employeeId i deleteAction.requestedBy
 • employeeId i deleteAction.registerBy
 • assignmentId i deleteAction.requestedBy (om angivet)
 • assignmentId i deleteAction.registerBy(om angivet)
Valideringsfel: värdet för parameter element får inte överstiga hsaIdMaxLängd tecken

Något av följande fält har felaktig längd:

 • assignmentName i deleteAction.requestedBy (om angivet)
 • assignmentName i deleteAction.registerBy (om angivet)
Valideringsfel: värdet för parameter element får inte överstiga 256 tecken
reasonText har felaktig längd i deleteAction (om angiven)Valideringsfel: värdet för parameter element får inte överstiga 1024 tecken
Samtycke med angivet assertionId saknasInget samtycke med id finns registrerad

NOTFOUND

Samtycke med assertionId är bottagetSamtycket med assertionId är redan borttagen

INVALIDSTATE

Samtycke med assertionId är återkallatSamtycket med assertionId är redan återkallad

INVALIDSTATE

CancelExtendedConsentAngivet assertionId är odefinierad, tom eller ogiltigValideringsfel: element är inte ett giltigt UUID för assertionId

VALIDATION_ERROR

 • cancellationAction är odefinerad
 • requestDate i cancellationAction är odefinerad, tom eller ogiltig
 • requestedBy i cancellationAction är odefinerad
 • registerDate i cancellationAction är odefinerad, tom eller ogiltig
 • registerBy i cancellationAction är odefinerad
Valideringsfel: element obligatoriskt

Något av följande fält är odefinierade eller tom:

 • employeeId i cancellationAction.requestedBy
 • employeeId i cancellationAction.registerBy
Valideringsfel: element är obligatoriskt

Någon av följande fält är ogiltiga:

 • employeeId i cancellationAction.requestedBy
 • employeeId i cancellationAction.registerBy
 • assignmentId i cancellationAction.requestedBy (om angivet)
 • assignmentId i cancellationAction.registerBy.assignmentId (om angivet)
Valideringsfel: angivet id för element har ogiltigt format

Någon av följande fält har felaktig längd:

 • employeeId i cancellationAction.requestedBy
 • employeeId i cancellationAction.registerBy
 • assignmentId i cancellationAction.requestedBy (om angivet)
 • assignmentId i cancellationActionion.registerBy(om angivet)
Valideringsfel: värdet för parameter element får inte överstiga hsaIdMaxLängd tecken

Något av följande fält har felaktig längd:

 • assignmentName i cancellationAction .requestedBy (om angivet)
 • assignmentName i cancellationAction .registerBy (om angivet)
Valideringsfel: värdet för parameter element får inte överstiga 256 tecken
reasonText har felaktig längd i cancellationAction (om angiven)Valideringsfel: värdet för parameter element får inte överstiga 1024 tecken
Samtycke med angivet assertionId saknasInget samtycke med id finns registrerad

NOTFOUND

Samtycke med assertionId är bottagetSamtycket med assertionId är redan borttagen

INVALIDSTATE

Samtycke med assertionId är återkallatSamtycket med assertionId är redan återkallad

INVALIDSTATE

CheckConsentAccessingActor är odefinierad Valideringsfel: Alla uppgifter måste vara angivna för accessingActor

VALIDATION_ERROR

Något av följande fält är odefinierad eller tom:

 • patientId är odefinierad
 • extension i patientId 
 • root i patientId
 • employeeId i accessingActor
 • careProviderId i accessingActor
 • careUnitId i accessingActor
Valideringsfel: element är obligatoriskt.

Något av följande fält har felaktig längd:

 • employeeId i accessingActor
 • careProviderId i accessingActor
 • careUnitId i accessingActor
Valideringsfel: värdet för parameter element får inte överstiga hsaIdMaxLängd
Angiven root i patientId är ogiltigValideringsfel: Angiven typ för personidentitet finns ej i systemet
Angiven extension i patientId är ogiltig för rootOgiltigt format på personidentitet för angiven typ element
Inkompatibla värden på root och extensionAngiven OID element är inte giltig för identitet
GetConsentsForPatient
 • patientId är odefinierad
 • extension i patientId är odefinierad eller tom
 • root i patientId är odefinierad eller tom
 • careProviderId är odefinierad
Valideringsfel: element är obligatoriskt.VALIDATION_ERROR

Angiven root i patientId är ogiltig

Valideringsfel: Angiven typ för personidentitet finns ej i systemet
Angiven extension i patientId är ogiltig för rootOgiltigt format på personidentitet för angiven typ element
Inkompatibla värden på root och extensionAngiven OID element är inte giltig för identitet
GetConsentsForCareProvidercareProviderId är odefinierad eller tomValideringsfel: element är obligatoriskt

VALIDATION_ERROR


careProviderId är ogiltigValideringsfel: angivet id element har ogiltigt format
careProviderId har felaktig längdValideringsfel: värdet för parameter element får inte överstiga hsaIdMaxLängd
createdOnOrAfter ogiltigt formatValideringsfel:  är inte ett giltigt datum för element


 • No labels