Välkommen till Wiki för identitet och åtkomst från Inera!

Här beskriver vi det som ingår i Säkerhetstjänser, ett antal infrastrukturtjänster som bidrar till att säkerställa e-tjänsters säkerhet, integritet och sekretess. Säkerhetstjänster bidrar till ett effektivt och säkert informationsutbyte. De är utformade för att uppfylla patientdatalagen (2008:355) (”PDL”) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.

Vi har också inkluderat information om utgivning och användning av SITHS eID i denna Wiki, en av DIGG godkänd e-legitimation.

Här kan du även hitta information om Underskriftstjänsten från Inera. Denna tjänst gör det möjligt att skapa en elektronisk underskrift enligt EU-förordningen eIDAS artikel 26.

Du hittar detaljerad information om releaser och dokumentation som hör till de olika tjänsterna på denna Wiki.

Tjänsterna har utformats enligt hur det beskrivs och definieras på rivta.se

För mer generell information om tjänsterna, se inera.se.

Innehåll


Senaste uppdateringarna


  • No labels